REGULAMIN DOMENY GLUGBAR.PL

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z mechaniki rezerwacji i dostawy produktów oferowanych pod nazwą handlową „Glugbar”, dostępnej pod adresem https://sklep.glugbar.pl/ oraz reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
Produkty Glugbar oferowane są przez spółkę BHR HEALTH CARE SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949019, posiadającą numer REGON: 521040619 oraz numer NIP: 945-225-23-02. Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł, zwanej dalej Administratorem.
Sklep nie jest sklepem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nie prowadzi sprzedaży papierosów elektronicznych na odległość w stosunku do konsumentów, czym nie narusza art. 7f ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Wszelkie płatności dokonywane na Platformie obsługiwane są przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Która to spółka prowadzi system „imoje”. Wszelkie płatności procesowane przez system imoje podlegają osobnym regulacjom związanym z regulaminami tego systemu.

§ 2
Rezerwacja Produktów
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Produktów zostaje zawarta w momencie skutecznego złożenia rezerwacji na platformie https://sklep.glugbar.pl/.
Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ze strony Klienta nie powstaje obowiązek nabycia zarezerwowanego Produktu z zastrzeżeniem możliwości utraty Opłaty rezerwacyjnej.
Usługa rezerwacji polega jedynie na umożliwieniu przez Administratora posiadającym konto Klienta zarezerwowania Produktów za pośrednictwem Platformy przez niego oferowanych. Następnie Administrator dostarczy zarezerwowane produkty do wskazanego przez Klienta punktu dystrybucji i zapewnienia ich dostępności w wybranym przez Klienta Sklepie przez okres nie krótszy niż 7 dni od daty przesłania Produktu do punktu dystrybucji.
Wybór właściwego punktu dystrybucji możliwy jest na platformie https://sklep.glugbar.pl/ w toku dokonywania rezerwacji Produktów Glugbar.
W sytuacji braku Produktu lub niewystarczającej ich ilości Administrator poinformuje o tym Klienta przesyłając komunikat o niemożności potwierdzenia Rezerwacji lub ewentualnym czasie oczekiwania na Produkty.
W przypadku niedostępności wybranego punktu dystrybucji Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta o tej konieczności w drodze wiadomości e-mail lub w drodze komunikatu na samej Platformie, umożliwiając jednocześnie zmianę tego punktu na inny punkt.
Dokonanie rezerwacji Produktu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna może zostać dokonana w drodze Platformy (za pomocą technicznej możliwości stworzonej przez Administratora) lub wniesiona przelewem bankowym na konto Administratora.
Wniesienie Opłaty rezerwacyjnej jest konieczne do podjęcia przez Administratora czynności faktycznych zmierzających do dostarczenia zarezerwowanego Produktu Glugbar do właściwego punktu detalicznego i zawiadomienia o możliwości jego odbioru.
W przypadku braku zaksięgowania wpłaty z tytułu Opłaty rezerwacyjnej na koncie bankowym Administratora w przeciągu 72 godzin od Rezerwacji Produktu na Platformie, Administrator uprawniony będzie do przerwania procesu Rezerwacji i udostępnia produktu do ponownej Rezerwacji przez inny podmiot. Nie wymaga to szczególnego zawiadomienia Klienta.
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia tego, by po dostarczeniu do właściwego punktu detalicznego Produkt dostępny był przez okres nie krótszy niż 7 dni licząc od dnia dostarczenia. Klient może nabyć Produkt także po tej dacie, o ile nadal będzie on dostępny.
Opłata rezerwacyjna zostanie w przypadku zakupu Produktu zaliczona na poczet ceny sprzedaży lub zostanie w części zwrócona w przypadku, gdy cena Produktu w punkcie detalicznym będzie niższa niż dokonana Opłata rezerwacyjna.
W przypadku braku odbioru zamówionego Produktu Opłata rezerwacyjna przepada, a Administrator nie jest obowiązany do dokonania jej zwrotu. Niniejsza regulacja nie stoi na przeszkodzie wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.
Wysokość opłaty rezerwacyjnej stanowi cenę brutto i doliczony jest już do niej podatek VAT.

§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży Produktów
Administrator nie umożliwia zawarcia żadnej umowy sprzedaży za pomocą prowadzonej przez siebie Platformy w stosunku do konsumentów, a jedynie Rezerwację, co zostało opisane w § 2 Regulaminu.
Umowa sprzedaży może zostać zawarta przez Klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży, gdzie dostarczono zarezerwowany Produkt. Zawarcie umowy nastąpi przy jednoczesnej obecności obydwu Stron umowy.
Zawarcie umowy powinno być uzależnione od weryfikacji wieku Klienta. W przypadku ustalenia, iż Klient nie ma ukończonych 18 lat lub nie posiada dokumentu umożliwiającego potwierdzenie jego wieku pełnoletności, punkt detaliczny upoważniony jest do powstrzymania się od zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy Administrator dostarcza Produkt do sklepu detalicznego, który nie jest prowadzony przez Administratora, a co za tym idzie, następuje zawarcie umowy z podmiotem innym niż Administrator lub reprezentujący Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ew. nieprawidłowości związane z tak prowadzoną transakcją.

§ 4
Sprzedaż produktów na rzecz innych przedsiębiorców
W przypadku dokonywania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami dopuszczalne jest zawieranie umów bez jednoczesnej obecności obydwu stron, jako iż zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, umowa zawierana na odległość następuje jedynie z konsumentem.
Klient będący przedsiębiorcą może złożyć zamówienie Produktów z użyciem Platformy. W celu złożenia zamówienia – poza innymi danymi – Klient będący przedsiębiorcą obowiązany jest także podać numer NIP w celu wystawienia faktury. Numer NIP stanowić będzie też formę weryfikacji czy podmiot został zarejestrowany, a w następstwie czy Klient jest osobą pełnoletnią.
Po złożeniu zamówienia wystawiona zostanie na Klienta będącego przedsiębiorcą faktura VAT z terminem płatności na niej wskazanym. Wysyłka zamówionych Produktów nastąpić może dopiero po odnotowaniu wpłaty z tytułu przedmiotowej faktury.
Dostawa odbędzie się na koszt Klienta będącego przedsiębiorcą, do miejsca przez niego wskazanego. W przypadku, gdy miejsce dostawy narusza prawo bądź wzbudza uzasadnione wątpliwości Administratora lub dostarczającego Produkty kuriera co do rzeczywistego odbiorcy zamówienia, kurier może wstrzymać się z dokonaniem dostawy i wrócić z Produktami do Administratora, o czym Administrator niezwłocznie poinformuje Klienta będącego przedsiębiorcą. W takim przypadku Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do ponownego wskazania innego miejsca dostawy w terminie 7 dni od dnia nieudanej pierwszej dostawy.
W przypadku drugiej nieudanej dostawy lub niewskazania w terminie 7 dni innego zasadnego miejsca dostawy, Administrator uprawniony jest odmówić wydania Produktu i uprawniony jest do zatrzymania otrzymanego wynagrodzenia.
Za miejsce dostawy wzbudzające wątpliwości Administrator lub kurier uznać mogą w szczególności:
Lokal osoby fizycznej – co może implikować, że rzeczywistym nabywcą Produktów jest konsument;
Lokal, w którym prowadzone są placówki oświatowe – ze względu na wystąpienie ryzyka narażenia osób niepełnoletnich na kontakt z Produktem;
Wydając Produkty w Dostawie, Kurier obowiązany jest zweryfikować dane Klienta będącego przedsiębiorcą lub osoby przez niego upoważnionej, zwłaszcza w zakresie jego wieku. Administrator może żądać takich danych przed Dostawą. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych, Kurier lub Administrator może wstrzymać się z Dostawą, a w takim przypadku odpowiednio stosuje się zasady Regulaminu w zakresie dostawy do miejsca wzbudzającego wątpliwości.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio zasady zawarte w niniejszym Regulaminie wobec Rezerwacji oraz Dostawy.

§ 5
Dostawa
Administrator dołoży wszelkich starań, by zarezerwowany Produkty zostały jak najszybciej dostarczone do punkty sprzedaży detalicznej.
Czas dostawy może się różnić od wybranej przez Klienta metody dostawy i miejsca dostawy.
Koszty dostawy podlegają ustaleniu w oparciu o wybrany przez Klienta sposób dostawy i ew. miejsce dostawy. Koszty te doliczone są do Opłaty rezerwacyjnej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika lub nieprzewidziane okoliczności.

§ 6
Konsumenckie prawo odstąpienia
Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Administrator informuje, że niniejsze odstąpienie dotyczy jedynie usługi Rezerwacji, będącej usługą świadczoną na odległość. Odstąpienie od sprzedaży Produktów zawartych w sklepie detalicznym może nie być możliwe wobec faktu, iż sprzedaż nie następuje na odległość.
Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Administrator zwróci Klientowi wartość Opłaty rezerwacyjnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 7
Konto
W celu uzyskania możliwości skorzystania z funkcji Platformy Sklepu, Klient obowiązany jest założyć konto na Platformie.
Założenie konta następuje w drodze naciśnięcia odpowiedniego przycisku „Zarejestruj się” dostępnego na Platformie.
W celu dokonania rejestracji Klient obowiązany jest podać swój adres e-mail. Na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem adresu e-mail. Po naciśnięciu w odnośnik na niej Klient uzyska możliwość utworzenia i potwierdzenia hasła co umożliwi korzystanie z funkcjonalności związanych z Kontem.
Dysponując w pełni założonym, Kontem, Klient w panelu sterowania może wskazać m. in. Adres do ew. wysyłek oraz dane rozliczeniowe. Klient może też zostać zobligowany do podania imienia i nazwiska.
Dysponując Kontem, Klient może zarówno składać zamówienia rezerwacji i dostawy do punktu dystrybucji (konsument), jak i złożyć zamówienie zakupu na odległość (przedsiębiorca).

§ 8
Ochrona Danych Osobowych oraz ochrona praw autorskich
Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
Wszelkie treści, materiały graficzne, znaki towarowe i inne elementy prezentowane w Sklepie są chronione prawem autorskim oraz przysługują na ich rzecz prawo własności intelektualnej. Wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody Administratora jest zabronione.

§ 9
Rękojmia i gwarancja z tytułu świadczonych usług
W stosunku do Klientów będących konsumentami zastosowanie znajdują reguły ogólne przewidziane w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o ochronie konsumentów.
W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami Administrator wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Platformy lub nabytych Produktów.

§ 10
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W przypadku gdy spór nastąpi pomiędzy Administratorem a Klientem będącym przedsiębiorcą, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Administratora, a w przypadku gdy Klient będzie konsumentem zastosowanie znajdują reguły ogólne.
Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu i stanowi integralną część wszelkich zawieranych między Administratorem a Klientem umów.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na już złożone zamówienia.